Tam cương: Quân Thần – Phụ Tử – Phu Phụ

238

Tam cương: Tam là ba, cương là giềng mối. Tam cương là ba mối quan hệ: Quân Thần (vua tôi), Phụ Tử (cha con), Phu Phụ (vợ chồng).

1. Quân thần – Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. – Nghĩa là: dù vua có bảo thần chết đi nữa thì thần cũng phải tuân lệnh, nếu ko tuân lệnh thì xem như không trung với vua.

2. Phụ tử – Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. – Nghĩa là: cha bảo con chết, con không chết thì con không có hiếu.

3. Phu phụ – Phu xướng phụ tùy. – Nghĩa là: chồng nói ra, vợ phải theo.

  Chữ Nhân

Có thể bạn quan tâm


Tin bạn có thể thích


Tin được xem nhiều